האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק – כינוס אסיפה כללית

02.06.2022// מאת: השותף הכללי

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק שותפות מוגבלת HAP Franklin Residences NY Venture LP (להלן: "השותפות")

 זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק, שותפות מוגבלת

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), שתיערך ביום ה', 7 ביולי 2022, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ השותפות, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, מרחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1).

על סדר יומה של האסיפה:

  1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של השותפות ליום 31 בדצמבר 2021– דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של השותפות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 2 ביוני, 2022 (להלן: "דוח הזימון").
  2. חידוש מינוי משרד רואי החשבון שיף הזנפרץ ושות' (RSM) כרואה החשבון המבקר של השותפות, והסמכת דירקטוריון החברה ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו כמפורט בסעיף 3.2 לדוח הזימון.
  3. אישור השתתפותה של השותפות בקריאה לכסף של חברת ההשקעה בפרויקט באמצעות הנפקת יחידות השתתפות כמפורט בסעיף 3.3 לדוח הזימון.
  4. אישור השתתפותם של בעלי השליטה בשותפות בקריאה לכסף של חברת ההשקעה בפרויקט, לרבות על דרך של המרת הלוואה מזכה לחלקם בסכום הקריאה לכסף כמפורט בסעיף 3.4 לדוח הזימון.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו יום ד', 8 ביוני 2022. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שלושה בעלי יחידות (שותפים מוגבלים) המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ-20% מהיחידות שהונפקו על ידי השותפות. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ותתקיים ביום ה', ה-16 ביולי 2022, באותו המקום ובאותה השעה, או בכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר, כפי שיקבע השותף הכללי בהודעה לבעלי היחידות (לשותפים המוגבלים). אם באסיפה הנדחית לא יימצאו לפחות שלושה בעלי יחידות (שותפים מוגבלים) (בלי דרישה לגבי גובה אחזקותיהם) הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוח תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, אזי נוכחותו של בעל יחידה אחת (שותף מוגבל אחד), בעצמו או על ידי בא-כוחו תהווה מניין חוקי.

כתב הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי השותפות לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה', 7 ביולי 2022 בשעה 13:00.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מיידי מיום 2 ביוני 2022 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק שותפות מוגבלת

לכתבה הקודמת
לכתבה הבאה