האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, שותפות מוגבלת – כינוס אסיפה כללית

17.11.2022// מאת: השותף הכללי

 זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, שותפות מוגבלת

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדתשל האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), שתיערך ביום ה', 22 בדצמבר 2022, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ השותפות, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, מרחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1).

 

על סדר יומה של האסיפה:

  1. אישור התקשרות בין חברת 4452 Broadway Mazal LLC עם HAP Construction LLC, שתי חברות בבעלות בעלי השליטה בשותף הכללי למתן שירותי בניה (General Contractor service) , כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 17 בנובמבר, 2022  (להלן: "דוח הזימון").


זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו יום ה', 24 בנובמבר 2022. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שלושה בעלי יחידות (שותפים מוגבלים) המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ-20% מהיחידות שהונפקו על ידי השותפות. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ותתקיים ביום ה', ה-29 בדצמבר 2022, באותו המקום ובאותה השעה, או בכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר, כפי שיקבע השותף הכללי בהודעה לבעלי היחידות (לשותפים המוגבלים). אם באסיפה הנדחית לא יימצאו לפחות שלושה בעלי יחידות (שותפים מוגבלים) (בלי דרישה לגבי גובה אחזקותיהם) הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוח תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, אזי נוכחותו של בעל יחידה אחת (שותף מוגבל אחד), בעצמו או על ידי בא-כוחו תהווה מניין חוקי.

כתב הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי השותפות לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה', 22 בדצמבר 2022 בשעה 13:00.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מיידי מיום 17 בנובמבר 2022 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

 

 

                                                                                           בכבוד רב,

                                                            האפ שבע ניו-יורק ונצ'ר, שותפות מוגבלת

לכתבה הקודמת
לכתבה הבאה