האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק – כינוס אסיפה כללית

02.04.2018// מאת: השותף הכללי

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק שותפות מוגבלת HAP Franklin Residences NY Venture LP (להלן: "השותפות")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות, שתיערך ביום ד', ה- 9 במאי 2018, בשעה 17:00 במשרדי ב"כ השותפות, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, מרחוב תובל 5, תל אביב (קומה 4).

על סדר יומה של האסיפה:

1. מינוי דירקטור חיצוני: מינוי של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברת השותף הכללי בשותפות, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו לרבות מתן שיפוי, פטור וביטוח, כמפורט בסעיף 3 בדוח הזימון לאסיפה. פרטי הדירקטור והצהרתו מפורטים בדוח הזימון לאסיפה.

2. מינוי דירקטור חיצוני: מינוי של מר אריה גבעוני כדירקטור חיצוני בחברת השותף הכללי בשותפות, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ואישור תנאי כהונתו והעסקתו לרבות מתן שיפוי, פטור וביטוח, כמפורט בסעיף 3 בדוח הזימון לאסיפה. פרטי הדירקטור והצהרתו מפורטים בדוח הזימון לאסיפה.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי מיום 29 במרץ 2018, אסמכתא: 2018-01-033598, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, ובשינויים המחויבים, הינו ביום ב', ה- 9 באפריל, 2018 ("המועד הקובע"). בהעדר מנין חוקי (לפחות חמישה בעלי יחידות (שותפים מוגבלים) המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על ידי השותפות), תידחה האסיפה ליום ד', 16 במאי 2018, באותו מקום ובאותה השעה.

כתב מינוי, כתב הצבעה והודעות עמדה: מחזיקי יחידות השתתפות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה המצ"ב לדוח המיידי. כתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של השותפות לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד האסיפה. על מחזיקי יחידות השתתפות המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצ"ב לדוח המיידי, להפקידו במשרדי השותפות לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם מחזיקי יחידות השתתפות (על חשבונו) לשותפות הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

בכבוד רב,

האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק שותפות מוגבלת

לכתבה הבאה