האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת – כינוס אסיפה כללית

17.04.2018// מאת: השותף הכללי

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת HAP TOWER JOURNAL SQUARE LIMITED PARTNERSHIP

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי יחידות ההשתתפות, שתיערך ביום ד', 23 במאי 2018, בשעה 17:00 במשרדי ב"כ השותפות, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, מרחוב תובל 5, תל אביב (קומה 4).

על סדר יומה של האסיפה:

  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2017.
  2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון המבקר של השותפות עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת השותף הכללי לקבוע את שכרו.
  3. מינוי מחדש של ה"ה ניר אמזל (יו"ר), אמיר חסיד וטלי ירון אלדר (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בשותפות, לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי מיום 10 באפריל 2018, אסמכתא: 2018-01-036247, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, ובשינויים המחויבים, הינו ביום ב', 15 באפריל 2018 ("המועד הקובע"). בהעדר מנין חוקי (שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ-50% המוחזקות על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה), תידחה האסיפה ליום ד', 30 במאי 2018, באותו מקום ובאותה השעה.

כתב מינוי, כתב הצבעה והודעות עמדה: מחזיקי יחידות השתתפות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה המצ"ב לדוח המיידי. כתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של השותפות לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד האסיפה. על מחזיקי יחידות השתתפות המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצ"ב לדוח המיידי, להפקידו במשרדי השותפות לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם מחזיקי יחידות השתתפות (על חשבונו) לשותפות הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

בכבוד רב,

האפ טאוור ג'ורנל סקוור שותפות מוגבלת

לכתבה הקודמת
לכתבה הבאה